Текст песни
Baldrs Draumar - Keningsting

Перевод песни
Baldrs Draumar - Keningsting

It is hjerstwaar yn 'e wrâld en de dagen wurde skier
Mar minsken jong en âld komme nei de beam fan fier

Asega is it tingtiid? De tiid is kaam om te kiezen
Sa is it! Fryslân's soannen it ting sil jim in kening jaan
Rûn tûzen fjurren wurdt sprutsen oer moarn,
Oer de nije kening Aldgillissoan

Wêda's segen sil der ha, oan him sil ik in offer bringe
Mei it knyft djip yn myn fleis dript it bloed my oer de fingers
Kervjend yn myn eigen boarst sil ik help oan ieneach freegje
Om te bringen op it skyld de man dy't eare en rykdom takomt

Oanfurdigje myn offer!
Источник teksty-pesenok.ru
Stean ús by!
Oanfurdigje myn offer!
Stean ús by!

Mei goadefroulju praat er en mei Nertha op syn hân
Sil oer de lannen hearskje, Aldgillissoan

Dan wurdt it stil
Oant de Asega ropt:

Folk fan Fryslân, soannen fan Inguz,
Harkje nei wat ik sis
Op it skyld sil heven wurde
De man dy't troch ús útkard is

Это hjerstwaar в мире и дни серые
Но люди молодые и старые приходят к дереву из-за рубежа

Asega является tingtiid? Пришло время, чтобы выбрать
Это! Сыновья Фрисландия Звон даст царю
Около тысячи пожаров будут обсуждаться завтра,
О новом короле Aldgillissoan

Благословение Одина не будет, ему будет я жертвую
С помощью ножа глубоко в мою плоть капает кровь по пальцам
Kervjend в моей груди, я помогу спросить Спасибо
Довести на щит человека, который заслуживает чести и богатства

Примите мою жертву!
Источник teksty-pesenok.ru
Дайте нам!
Примите мою жертву!
Дайте нам!

С goadefroulju разговора и с его стороны на Nertha
Будет ли власть над землями, Aldgillissoan

Он молчит
До Asega звонки:

Люди Фрисландии, сыновья Inguz,
Послушайте, что я говорю
На щите будет взиматься
Человек, который был выбран нами


Перевод песни добавил: Аноним

Исправить перевод песни

Поделитесь переводом песни: