Текст песни
Bhai Harjinder Singh Ji - Chopai Sahib

Перевод песни
Bhai Harjinder Singh Ji - Chopai Sahib

Japji Sahib

ik-oNkaar sat naam kartaa purakh nirbha-o nirvair
akaal moorat ajoonee saibhaN gur parsaad.
jap.
aad sach jugaad sach.
hai bhee sach naanak hosee bhee sach. ||1||

sochai soch na hova-ee jay sochee lakh vaar.
chupai chup na hova-ee jay laa-ay rahaa liv taar.
bhukhi-aa bhukh na utree jay bannaa puree-aa bhaar.
sahas si-aanpaa lakh hohi ta ik na chalai naal.
kiv sachi-aaraa ho-ee-ai kiv koorhai tutai paal.
hukam rajaa-ee chalnaa naanak likhi-aa naal. ||1||

hukmee hovan aakaar hukam na kahi-aa jaa-ee.
hukmee hovan jee-a hukam milai vadi-aa-ee.
hukmee utam neech hukam likh dukh sukh paa-ee-ah.
iknaa hukmee bakhsees ik hukmee sadaa bhavaa-ee-ah.
hukmai andar sabh ko baahar hukam na ko-ay.
naanak hukmai jay bujhai ta ha-umai kahai na ko-ay. ||2||

gaavai ko taan hovai kisai taan.
gaavai ko daat jaanai neesaan.
gaavai ko gun vadi-aa-ee-aa chaar.
gaavai ko vidi-aa vikham veechaar.
gaavai ko saaj karay tan khayh.
gaavai ko jee-a lai fir dayh.
gaavai ko jaapai disai door.
gaavai ko vaykhai haadraa hadoor.
kathnaa kathee na aavai tot.
kath kath kathee kotee kot kot.
daydaa day laiday thak paahi.
jugaa jugantar khaahee khaahi.
hukmee hukam chalaa-ay raahu.
naanak vigsai vayparvaahu. ||3||

saachaa saahib saach naa-ay bhaakhi-aa bhaa-o apaar.
aakhahi mangahi dahi dahi daat karay daataar.
fayr ke agai rakhee-ai jit disai darbaar.
muhou ke bolan bolee-ai jit sun Dharay pi-aar.
amrit vaylaa sach naa-o vadi-aa-ee veechaar.
karmee aavai kaprhaa nadree mokh du-aar.
naanak ayvai jaanee-ai sabh aapay sachiaar. ||4||

thaapi-aa na jaa-ay keetaa na ho-ay.
aapay aap niranjan so-ay.
jin sayvi-aa tin paa-i-aa maan.
naanak gaavee-ai gunee niDhaan.
gaavee-ai sunee-ai man rakhee-ai bhaa-o.
dukh parhar sukh ghar lai jaa-ay.
gurmukh naadaN gurmukh vaydaN gurmukh rahi-aa samaa-ee.
gur eesar gur gorakh barmaa gur paarbatee maa-ee.
jay ha-o jaanaa aakhaa naahee kahnaa kathan na jaa-ee.
guraa ik dahi bujhaa-ee.
sabhnaa jee-aa kaa ik daataa so mai visar na jaa-ee. ||5||

tirath naavaa jay tis bhaavaa vin bhaanay ke naa-ay karee.
jaytee sirath upaa-ee vaykhaa vin karmaa ke milai la-ee.
mat vich ratan javaahar maanik jay ik gur kee sikh sunee.
guraa ik dahi bujhaa-ee.
sabhnaa jee-aa kaa ik daataa so mai visar na jaa-ee. ||6||

jay jug chaaray aarjaa hor dasoonee ho-ay.
navaa khanda vich jaanee-ai naal chalai sabh ko-ay.
changa naa-o rakhaa-ay kai jas keerat jag lay-ay.
jay tis nadar na aavee ta vaat na puchhai kay.
keetaa andar keet kar dosee dos Dharay.
naanak nirgun gun karay gunvanti-aa gun day.
tayhaa ko-ay na sujh-ee je tis gun ko-ay karay. ||7||

suni-ai siDh peer sur naath.
suni-ai Dharat Dhaval aakaas.
suni-ai deep lo-a paataal.
suni-ai pohi na sakai kaal.
naanak bhagtaa sadaa vigaas.
suni-ai dookh paap kaa naas. ||8||

suni-ai eesar barmaa ind.
suni-ai mukh saalaahan mand.
suni-ai jog jugat tan bhayd.
suni-ai saasat simrit vayd.
naanak bhagtaa sadaa vigaas.
suni-ai dookh paap kaa naas. ||9||

suni-ai sat santokh gi-aan.
suni-ai athsath kaa isnaan.
suni-ai parh parh paavahi maan.
suni-ai laagai sahj Dhi-aan.
naanak bhagtaa sadaa vigaas.
suni-ai dookh paap kaa naas. ||10||

suni-ai saraa gunaa kay gaah.
suni-ai saykh peer paatisaah.
suni-ai anDhay paavahi raahu.
suni-ai haath hovai asgaahu.
naanak bhagtaa sadaa vigaas.
suni-ai dookh paap kaa naas. ||11||

mannay kee gat kahee na jaa-ay.
jay ko kahai pichhai pachhutaa-ay.
kaagad kalam na likhanhaar.
mannay kaa bahi karan veechaar.
aisaa naam niranjan ho-ay.
jay ko man jaanai man ko-ay. ||12||

mannai surat hovai man buDh.
mannai sagal bhavan kee suDh.
mannai muhi chotaa naa khaa-ay.
mannai jam kai saath na jaa-ay.
aisaa naam niranjan ho-ay.
jay ko man jaanai man ko-ay. ||13||

mannai maarag thaak na paa-ay.
mannai pat si-o pargat jaa-ay.
mannai mag na chalai panth.
mannai Dharam saytee san-banDh.
aisaa naam niranjan ho-ay.
jay ko man jaanai man ko-ay. ||14|| mannai paavahi mokh du-aar. mannai parvaarai saaDhaar. mannai tarai taaray gur sikh.
mannai naanak bhavahi na bhikh.
aisaa naam niranjan ho-ay.
jay ko man jaanai man ko-ay. ||15||
panch parvaan panch parDhaan.
panchay paavahi dargahi maan.
panchay sohahi dar raajaan.
panchaa kaa gur ayk Dhi-aan.
jay ko kahai karai veechaar.
kartay kai karnai naahee sumaar.
Dhoul Dharam da-i-aa kaa poot.
santokh thaap rakhi-aa jin soot.
jay ko bujhai hovai sachiaar.
Dhavlai upar kaytaa bhaar.
Dhartee hor parai hor hor.
tis tay bhaar talai kavan jor.
jee-a jaat rangaa kay naav.
sabhnaa likhi-aa vurhee kalaam.
ayhu laykhaa likh jaanai ko-ay.
laykhaa likhi-aa kaytaa ho-ay.
kaytaa taan su-aalihu roop.
kaytee daat jaanai koun koot.
keetaa pasaa-o ayko kavaa-o.
tis tay ho-ay lakh daree-aa-o.
kudrat kavan kahaa veechaar.
vaari-aa na jaavaa ayk vaar.
jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar.
too sadaa salaamat nirankaar. ||16||

asaNkh jap asaNkh bhaa-o.
asaNkh poojaa asaNkh tap taa-o.
asaNkh garanth mukh vayd paath.
asaNkh jog man rahahi udaas.
asaNkh bhagat gun gi-aan veechaar.
asaNkh satee asaNkh daataar.
asaNkh soor muh bhakh saar.
asaNkh mon liv laa-ay taar.
kudrat kavan kahaa veechaar.
vaari-aa na jaavaa ayk vaar.
jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar.
too sadaa salaamat nirankaar. ||17||

asaNkh moorakh anDh ghor.
asaNkh chor haraamkhor.
asaNkh amar kar jaahi jor.
asaNkh galvadh hati-aa kamaahi.
asaNkh paapee paap kar jaahi.
asaNkh koorhi-aar koorhay firaahi.
asaNkh malaychh mal bhakh khaahi.
asaNkh nindak sir karahi bhaar.
naanak neech kahai veechaar.
vaari-aa na jaavaa ayk vaar.
jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar.
too sadaa salaamat nirankaar. ||18||

asaNkh naav asaNkh thaav.
agamm agamm asaNkh lo-a.
asaNkh kehahi sir bhaar ho-ay.
akhree naam akhree saalaah.
akhree gi-aan geet gun gaah.
akhree likhan bolan baan.
akhraa sir sanjog vakhaan.
jin ayhi likhay tis sir naahi.
jiv furmaa-ay tiv tiv paahi.
jaytaa keetaa taytaa naa-o.
vin naavai naahee ko thaa-o.
kudrat kavan kahaa veechaar.
vaari-aa na jaavaa ayk vaar.
jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar.
too sadaa salaamat nirankaar. ||19||

bharee-ai hath pair tan dayh.
paanee Dhotai utras khayh.
moot paleetee kaparh ho-ay.
day saaboon la-ee-ai oh Dho-ay.
bharee-ai mat paapaa kai sang.
oh Dhopai naavai kai rang.
punnee paapee aakhan naahi.
kar kar karnaa likh lai jaahu.
aapay beej aapay hee khaahu.
naanak hukmee aavhu jaahu. ||20||
tirath tap da-i-aa dat daan.
jay ko paavai til kaa maan.
suni-aa mani-aa man keetaa bhaa-o.
antargat tirath mal naa-o.
sabh gun tayray mai naahee ko-ay.
vin gun keetay bhagat na ho-ay.
su-asat aath banee barmaa-o.
sat suhaan sadaa man chaa-o.
kavan so vaylaa vakhat kavan kavan thit kavan vaar.
kavan se rutee maahu kavan jit ho-aa aakaar.
Источник teksty-pesenok.ru
vayl na paa-ee-aa pandtee je hovai laykh puraan.
vakhat na paa-i-o kaadee-aa je likhan laykh kuraan.
thit vaar naa jogee jaanai rut maahu naa ko-ee.
jaa kartaa sirthee ka-o saajay aapay jaanai so-ee.
kiv kar aakhaa kiv saalaahee ki-o varnee kiv jaanaa.
naanak aakhan sabh ko aakhai ik doo ik si-aanaa.
vadaa saahib vadee naa-ee keetaa jaa kaa hovai.
naanak jay ko aapou jaanai agai ga-i-aa na sohai. ||21||

paataalaa paataal lakh aagaasaa aagaas.
orhak orhak bhaal thakay vayd kahan ik vaat.
sahas athaarah kahan kataybaa asuloo ik Dhaat.
laykhaa ho-ay ta likee-ai laykhai ho-ay vinaas.
naanak vadaa aakhee-ai aapay jaanai aap. ||22||

saalaahee saalaahi aytee surat na paa-ee-aa.
nadee-aa atai vaah pavahi samund na jaanee-ahi.
samund saah sultaan girhaa saytee maal Dhan.
keerhee tul na hovnee jay tis manhu na veesrahi. ||23||

ant na siftee kahan na ant.
ant na karnai dayn na ant.
ant na vaykhan sunan na ant.
ant na jaapai ki-aa man mant.
ant na jaapai keetaa aakaar.
ant na jaapai paaraavaar.
ant kaaran kaytay billaahi.
taa kay ant na paa-ay jaahi.
ayhu ant na jaanai ko-ay.
bahutaa kahee-ai bahutaa ho-ay.
vadaa saahib oochaa thaa-o.
oochay upar oochaa naa-o.
ayvad oochaa hovai ko-ay.
tis oochay ka-o jaanai so-ay.
jayvad aap jaanai aap aap.
naanak nadree karmee daat. ||24||
bahutaa karam likhi-aa naa jaa-ay.
vadaa daataa til na tamaa-ay.
kaytay mangahi joDh apaar.
kayti-aa ganat nahee veechaar.
kaytay khap tutahi vaykaar.
kaytay lai lai mukar paahi.
kaytay moorakh khaahee khaahi.
kayti-aa dookh bhookh sad maar.
ayhi bhe daat tayree daataar.
band khalaasee bhaanai ho-ay.
hor aakh na sakai ko-ay.
jay ko khaa-ik aakhan paa-ay.
oh jaanai jaytee-aa muhi khaa-ay.
aapay jaanai aapay day-ay.
aakhahi se bhe kay-ee kay-ay.
jis no bakhsay sifat saalaah.
naanak paatisaahee paatisaahu. ||25||

amul gun amul vaapaar.
amul vaapaaree-ay amul bhandaar.
amul aavahi amul lai jaahi.
amul bhaa-ay amulaa samaahi.
amul Dharam amul deebaan.
amul tul amul parvaan.
amul bakhsees amul neesaan.
amul karam amul furmaan.
amulo amul aakhi-aa na jaa-ay.
aakh aakh rahay liv laa-ay.
aakhahi vayd paath puraan.
aakhahi parhay karahi vakhi-aan.
aakhahi barmay aakhahi ind.
aakhahi gopee tai govind.
aakhahi eesar aakhahi siDh.
aakhahi kaytay keetay buDh.
aakhahi daanav aakhahi dayv.
aakhahi sur nar mun jan sayv.
kaytay aakhahi aakhan paahi.
kaytay kahi kahi uth uth jaahi.
aytay keetay hor karayhi.
taa aakh na sakahi kay-ee kay-ay.
jayvad bhaavai tayvad ho-ay.
naanak jaanai saachaa so-ay.
jay ko aakhai boluvigaarh.
taa likee-ai sir gaavaaraa gaavaar. ||26||

so dar kayhaa so ghar kayhaa jit bahi sarab samaalay.
vaajay naad anayk asankhaa kaytay vaavanhaaray.
kaytay raag paree si-o kahee-an kaytay gaavanhaaray.
gaavahi tuhno pa-un paanee baisantar gaavai raajaa Dharam du-aaray.
gaavahi chit gupat likh jaaneh likh likh Dharam veechaaray.
gaavahi eesar barmaa dayvee sohan sadaa savaaray.
gaavahi ind idaasan baithay dayviti-aa dar naalay.
gaavahi siDh samaaDhee andar gaavan saaDh vichaaray.
gaavan jatee satee santokhee gaavahi veer karaaray.
gaavan pandit parhan rakheesar jug jug vaydaa naalay.
gaavahi mohnee-aa man mohan surgaa machh pa-i-aalay.
gaavan ratan upaa-ay tayray athsath tirath naalay.
gaavahi joDh mahaabal sooraa gaavahi khaanee chaaray.
gaavahi khand mandal varbhandaa kar kar rakhay Dhaaray.
say-ee tuDhuno gaavahi jo tuDh bhaavan ratay tayray bhagat rasaalay.
hor kaytay gaavan say mai chit na aavan naanak ki-aa veechaaray.
so-ee so-ee sadaa sach saahib saachaa saachee naa-ee.
hai bhee hosee jaa-ay na jaasee rachnaa jin rachaa-ee.
rangee rangee bhaatee kar kar jinsee maa-i-aa jin upaa-ee.
kar kar vaykhai keetaa aapnaa jiv tis dee vadi-aa-ee.
jo tis bhaavai so-ee karsee hukam na karnaa jaa-ee.
so paatisaahu saahaa paatisaahib naanak rahan rajaa-ee. ||27||

munda santokh saram pat jholee Dhi-aan kee karahi bibhoot.
khinthaa kaal ku-aaree kaa-i-aa jugat dandaa parteet.
aa-ee panthee sagal jamaatee man jeetai jag jeet.
aadays tisai aadays.
aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||28||

bhugat gi-aan da-i-aa bhandaaran ghat ghat vaajeh naad.
aap naath naathee sabh jaa kee riDh siDh avraa saad.
sanjog vijog du-ay kaar chalaaveh laykhay aavahi bhaag.
aadays tisai aadays.
aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||29||

aykaa maa-ee jugat vi-aa-ee tin chaylay parvaan.
ik sansaaree ik bhandaaree ik laa-ay deebaan.
jiv tis bhaavai tivai chalaavai jiv hovai furmaan.
oh vaykhai onaa nadar na aavai bahutaa ayhu vidaan.
aadays tisai aadays.
aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||30||

aasan lo-ay lo-ay bhandaar.
jo kichh paa-i-aa so aykaa vaar.
kar kar vaykhai sirjanhaar.
naanak sachay kee saachee kaar.
aadays tisai aadays.
aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||31||

ik doo jeebhou lakh hohi lakh hoveh lakh vees.
lakh lakh gayrhaa aakhee-ahi ayk naam jagdees.
ayt raahi pat pavrhee-aa charhee-ai ho-ay ikees.
sun galaa aakaas kee keetaa aa-ee rees.
naanak nadree paa-ee-ai koorhee koorhai thees. ||32||

aakhan jor chupai nah jor.
jor na mangan dayn na jor.
jor na jeevan maran nah jor.
jor na raaj maal man sor.
jor na surtee gi-aan veechaar.
jor na jugtee chhutai sansaar.
jis hath jor kar vaykhai so-ay.
naanak utam neech na ko-ay. ||33||

raatee rutee thitee vaar.
pavan paanee agnee paataal. tis vich Dhartee thaap rakhee Dharam saal. tis vich jee-a jugat kay rang. tin kay naam anayk anant.
karmee karmee ho-ay veechaar.
sachaa aap sachaa darbaar.
tithai sohan panch parvaan.
nadree karam pavai neesaan.
kach pakaa-ee othai paa-ay.
naanak ga-i-aa jaapai jaa-ay. ||34||

Dharam khand kaa ayho Dharam.
gi-aan khand kaa aakhhu karam.
kaytay pavan paanee vaisantar kaytay kaan mahays.
kaytay barmay ghaarhat gharhee-ahi roop rang kay vays.
kaytee-aa karam bhoomee mayr kaytay kaytay Dhoo updays.
kaytay ind chand soor kaytay kaytay mandal days.
kaytay siDh buDh naath kaytay kaytay dayvee vays.
kaytay dayv daanav mun kaytay kaytay ratan samund.
kaytee-aa khaanee kaytee-aa banee kaytay paat narind.
kaytee-aa surtee sayvak kaytay naanak ant na ant. ||35||

gi-aan khand meh gi-aan parchand.
tithai naad binod kod anand.
saram khand kee banee roop.
tithai ghaarhat gharhee-ai bahut anoop.
taa kee-aa galaa kathee-aa naa jaahi.
jay ko kahai pichhai pachhutaa-ay.
tithai gharhee-ai surat mat man buDh.
tithai gharhee-ai suraa siDhaa kee suDh. ||36||

karam khand kee banee jor.
tithai hor na ko-ee hor.
tithai joDh mahaabal soor.
tin meh raam rahi-aa bharpoor.
tithai seeto seetaa mahimaa maahi.
taa kay roop na kathnay jaahi.
naa ohi mareh na thaagay jaahi.
jin kai raam vasai man maahi.
tithai bhagat vaseh kay lo-a.
karahi anand sachaa man so-ay.
sach khand vasai nirankaar.
kar kar vaykhai nadar nihaal.
tithai khand mandal varbhand.
jay ko kathai ta ant na ant.
tithai lo-a lo-a aakaar.
jiv jiv hukam tivai tiv kaar.
vaykhai vigsai kar veechaar.
naanak kathnaa karrhaa saar. ||37||

jat paahaaraa Dheeraj suni-aar.
ahran mat vayd hathee-aar.
bha-o khalaa agan tap taa-o.
bhaaNdaa bhaa-o amrit tit dhaal.
gharhee-ai sabad sachee taksaal.
jin ka-o nadar karam tin kaar.
naanak nadree nadar nihaal. ||38||

salok.

pavan guroo paanee pitaa maataa Dharat mahat.
divas raat du-ay daa-ee daa-i-aa khaylai sagal jagat.
chang-aa-ee-aa buri-aa-ee-aa vaachai Dharam hadoor.
karmee aapo aapnee kay nayrhai kay door.
jinee naam Dhi-aa-i-aa ga-ay maskat ghaal.
naanak tay mukh ujlay kaytee chhutee naal. ||1||

Japji Сахиб

Ик Евсюков СБ-имя-о вражде делает Nirba Purk
Голод изображения Ajuni Sabn Prsad трюки.
Chanting.
Ада Jugada действительно так.
Также верно является тот факт, Хоси Нанака. || 1 ||

Хау-е Слава Сочи миллионов Сока не думаю, что мудрый.
Хау-ла-доход, не скрывают электронную джей Лив старый провод.
Приходите голодные аппетит пришел полный нагрузку Jay-Банны.
Sahas C-прохладное миллиона Hohi кабель питания не собирали.
Правда-к-Е-Е Киев Киев Jigsaw Kurha парус Тута.
Кинг-Hukam Нанак писал электронного прихода обуви ходить. || 1 ||

Заказы E-приходят размера Hovn Hukmi не говорил.
Hukam Hukmi Hovn G-A-пришел-е Мила истец.
Hukmi изысканное удовольствие-э-это больно писать гнусные приказы.
BWA-э-он собирал Bksis Hukmi Ikna Hukmi когда-либо.
Hukme compatibili наизнанку заказов не дохода.
Buja подписал с Jay-умэ дохода Hukmai Нанака не иначе известный. || 2 ||

Hova Тан в Гава.
Nissan в пробку Гава.
Gun Гава истец пришел ближайшие э-четыре.
Види-Vikm идея пришла к Гава.
Гава загар ः Хай воспользовался для мебели.
Затем возьмите тело к G-Гава.
Гава от Disa Джапы.
Гава Hdur Veka Hadra.
Преподавал Ava Ktna не седло.
Coty седло пальто поясничного позвонка.
Аква-де-Laiday к Deda.
Juga Jugantr залива залива.
Hukam Hukmi вводного доход Раху.
Veprwahu Vigsa Нанака. || 3 ||

брат Саши Сахиба Сак-о-на-доход Баки огромна.
Ахи Mnghi Datar воспользовалось для Дехи дехи пробкой.
Разожгите нить-O выиграл суд Диса.
AI выиграл торги на Муху Болана услышать Dharay-R.
Na-O-пришел-истинные истца Амрит Вела вид на электронные.
персонал Ava Kprha Nadri Мок Du-R.
О Нанак Ava compatibili Apy Sciar известны. || 4 ||

Не имея быть продолжающийся доход Dabber Kita доход.
Ниранджан сна уровнем дохода чувства.
Значение ближайшие три-ра-я пришел-сервис.
О Нанак, Гави-добродетельным тезауруса.
Гави Ai-Ai пусто-О-Т-О Rakhi ум.
Счастье печаль Prhr забрать домой доход.
Конечным-е-Надан сказал Gurmukh Gurmukh Gurmukh Vydan.
Oeser шалости трюки трюки Бирма Парбати мать-E.
Никакое заявление не может быть, сказал Джей ха-о-е Аха идти.
Гура-ик е йогурт погашен.
G прибывавшей Сабха Виссер не может собирать данные и I-E. || 5 ||

В дополнение к Джай Tirath Нава в основном на Win на-доход Карри сарая.
Jayati Сирет в Карма l'UPA-е ВЕХА Win-E.
Jai Jawahar Маник Ратан Witch Do Ik трюки сикх пустой.
Гура-ик е йогурт погашен.
G прибывавшей Сабха Виссер не может собирать данные и I-E. || 6 ||

Чары Зубец Jai Ho-Арья Hor Dsuni доход.
Обувь чтобы быть Witch Knda Нава доставил compatibili доход.
Kirat Кувшин-о не зажила к приносящей доход кво.
В дополнение к Avi не Джей Надер предложил не Пука.
Kita Dosi дос Dharay вредителей внутри.
Нанак атрибуты Gunwanti прибывавшей воспользовалось для Gun Day Gun.
Добавлен в Chafe доходом пушечного дохода воспользовались для скрытого е у. || 7 ||

Пир-е Sur Нат слышал о доказанных.
Acas Dhart альбинос слушал-AI.
Глубокий низкой больнице слышал.
Ski-O не сделал põhi период.
Vigas Нанака когда-либо работать.
МА слышал страдания грех табаку. || 8 ||

Бирма и слушал-AI Oeser.
Dim-E Home Salahn слышал.
Jog-Отличительная особенность услышал загар.
Simrit O Sasat слушал-Веда.
Vigas Нанака когда-либо работать.
МА слышал страдания грех табаку. || 9 ||

Спутниковый-пошел-на Сантокх слышал.
А. И. услышанным из ATST IsNaN.
Карманные компьютеры Pavhi отслеживаемый AI значения.
Лага натуральный йогурт-на-AI слышал.
Vigas Нанака когда-либо работать.
МА слышал страдания грех табаку. || 10 ||

Гах-е Сара раз слышал.
Пир-е Сек Patisah слышал.
Рах-е слеп Pavhi слышал.
Ручной Hova Asgahu слышал.
Vigas Нанака когда-либо работать.
МА слышал страдания грех табаку. || 11 ||

Нельзя не сказать, чтобы следовать за последним доходом.
В противном случае известный как Pcuta Jay-дохода позади.
Ни официальные документы Liknhar перо.
Я думаю, что причина, по которой книга.
Ниранджан это имя-доход.
Слава на ум ума доход. || 12 ||

Я чувствую, как Hova Сурат ветер.
Я SGL заботиться о доме.
Я не ел Мухи небольшой доход.
Я не могу с замораживанием доходов.
Ниранджан это имя-доход.
Слава на ум ума доход. || 13 ||

Я не нашел Марг скромный доход.
В патенте С-О-доход PARGAT я иду.
Я не кружку Крида.
Нет, я Дхарам Seti плотины.
Ниранджан это имя-доход.
Слава на ум ума доход. || 14 || Я Мок Pavhi Du-R. Я Sadhar Prwara. Я сильный удар звезды долины.
Я не Bvhi Bhik Нанака.
Ниранджан это имя-доход.
Слава на ум ума доход. || 15 ||
Parwan штапельного удар ударом.
Значение Pancy Pavhi Drgahi.
Раджан Pancy Sohhi скорость.
Панча-йогурт на трюки.
Иначе известный Джай край Мысли.
Сумар многие этого не делают.
Да-е-приход сына Dharam стуком.
Сантокх бить костюм нить многообещающей.
Джей Hova Sciar Buja.
Dhavle зависит от веса.
Земля Hor Hor Hor Пра.
Добавлено решить дикую тягу под весом.
G-A Jat окрашены лодку.
Калам прибыл Vudai написанную-Сабха.
Ayhu учет доходов идти вниз.
Счета написаны прибывавшей доходом Kayta.
Тан Су-форма зависит Alihu.
Какой код Kyti пробкой.
Kita деньги Ква-о-о АКО.
В дополнение к фиксированной доходов над-O-MAT.
Коуэн сказал, что идея природы.
Java не Вари-накрест.
Бава, который ТУД бит-E хорошая машина.
Nirnkar нетронутыми навсегда. || 16 ||

Asnk пение Asnk T-O.
Та-о Tap Asnk Asnk поклонения.
Asnk Grnth Главная Веда текст.
Asnk толчковой Rhhi подавленное настроение.
-an Идея Бхагат пошел Asnk пистолет.
Datar Asnk Asnk Сати.
Шина Asnk Бк абстрактного лица.
La Mon Лив доходом Asnk проволоки.
Коуэн сказал, что идея природы.
Java не Вари-накрест.
Бава, который ТУД бит-E хорошая машина.
Nirnkar нетронутыми навсегда. || 17 ||

Asnk грубому валовую штору.
Asnk какую нибудь вор.
Джахи Asnk акцент бессмертна.
Минус пришел Asnk Commahi Glvd.
Джахи Asnk греховным грех.
Asnk Kudae Firahi Kurhi-R.
Asnk Mlechc Mall Gulf Бк.
Asnk циничное груз Сэр Krhi.
Иначе известный Нанака мерзкие мысли.
Java не Вари-накрест.
Бава, который ТУД бит-E хорошая машина.
Nirnkar нетронутыми навсегда. || 18 ||

Тав Asnk Asnk лодки.
Низкий Agmm Agmm Asnk.
Asnk Khhi головка имеет вес-доход.
имя Салах на прошлой неделе.
Песня пошла на долго-пушки Гах.
Запрет последний Likhan Болана.
Сэр Sanjog Vkhan Акра.
В дополнение к этому в голову, что не написано.
Зив Firma Пай доходом Tiv Tiv.
Щелкните правой кнопкой O TyTa Jayta Кейта.
Нава не Win-O.
Коуэн сказал, что идея природы.
Java не Вари-накрест.
Бава, который ТУД бит-E хорошая машина.
Nirnkar нетронутыми навсегда. || 19 ||

Полное тело загар конечности.
Dota НТО ः воды Хай.
Спорный Pliti быть KAPR ः доход.
О-э-Ай де l'мыла для стирки доходом.
Папа заполнен не-O.
О ДОФА несколько названий цветов.
Punni Akn не грешно.
Лай, чтобы иметь возможность написать JAHU.
Khahu семя ощущает чувства.
Нанак Hukmi Jahu Avhu. || 20 ||
Д-р TS Tap-е ближайшие благотворительный кредит.
Джей Ко pavai значение кунжутное.
Услышал драгоценный камень пришел-T-O смесь Kita.
Ни при каких-о Tirath торговом центре.
Может не у вас нет доход compatibili пушки.
Win Gun доходом KITY быть верным.
Бирма остается восемь Су-о-лукавит.
SAT Suhaan всегда возражаю-о-Ча.
Cowan Cowan Cowan положение для сна ВКТ Wayla дикий мудрый.
Размер дикого расстроен выиграть диких тлей.
Источник teksty-pesenok.ru
Ну не хватает статьи мифологии электронной Pandti Джей Hova.
Take-е-о-приходят не статья ВКТ Коди J. Likhan Коран.
Jogi разумно, чтобы не позволить ситуации Ruth E тли.
Sirthy действительно идет к так E-O сам Санджай.
Аха являются Салахи Киев Киев Киев-о седеть.
En: Все глаза находятся на Akn Du Ик Ик Si-приходят Нанака.
Истец не может Сахиб-е Kita HOVA Вада.
С-е-вышел вперед, чтобы Apu Джай Нанака Соха нет. || 21 ||

Agas AGASA Патала Inferno млн.
Такй уход ват ик Orhk Orhk где Веда.
Где Sahas восемнадцать разряда Ktaba Asulu IK.
При учете доходов, должны быть составлены-O-доход Vinas счета.
Аки-O Нанак Вада вы идете под контроля. || 22 ||

Take-е-Салахи Салахи АйТи не пришел Сурат.
Ата пришел-не это река Вау Pvhi Smund.
Шах Султан Sayti материальное богатство Smund Girha.
Тис не Hovni сравнение Kirhi Джей Mnhu Visrhi нет. || 23 ||

Где не Sifti конца не заканчиваются.
Пусть не конец, не конец.
Сунан Vekn не конца не заканчиваются.
не ДЖАПЕ конец месяца, приходят на ум.
не ДЖАПЕ конец формы Kita.
не ДЖАПЕ конец не знала границ.
Ввиду прекращения билляхи Кайта.
Джахи не найти конец Ta-дохода.
Ayhu не заканчиваются к доходам.
Ай сказал Бхута Бхута к доходам.
Вада был Уча O Сахиб.
Уче Уча в правом верхнем углу-о.
Aywad распространения доходов в HOVA.
Уче Добавлено пойти спать-O-доход.
Jaywad вы идете вы.
Нанак Ndri пробка персонала. || 24 ||
Бхута Карам для не имеющих письменного дохода.
Вада Данные не статуя доход моль.
Kyte Mnghi погружайте динаров.
Кейти-не считал скорость.
Khap Tuthi Vykar Kyte.
Kyte Nachle Nachle Аква втянут.
Kyte тупыми залива залива.
Саад удара страдает от голода Кейти.
Тери также Datar это пробка.
ласкар Бана доходом закрыты.
Ski Hor не привлекающим к доходам.
Джай доходом пищевой ик Ак ँ Па.
Ой, да ладно пусть Мухи Jayati поеданию-привычки.
Высшие чувства чувствует де-доход.
Прислал электронных доходов от Ахи-.
Ни в коем случае не Bkse Sifat Салах.
Patisahu Patisahi Нанака. || 25 ||

Амуль Амуль Wapar пистолет.
Амуль Amul месторождения Wapari доходами.
Амуль Амуль Avhi Джахи Nachle.
T-доход Amula Smahi Амуль.
Амуль Амуль Diban Дхарам.
Амуль Амуль Парван инструмент.
Nissan Bksis Амуль Амуль.
Амуль Амуль Фурман Карам.
УБОД Амуль не может прийти АКИ-доход.
Глаза это глаза доходом LA Live.
Ахи Веда мифологии текст.
Ахи Prhy Krhi VKI-на.
Ахи и Ахи Barmay.
суждение Ахи Говинда Gopi.
Ахи Ахи Oeser доказали.
Ахи Kyte Kity ветер.
Ахи Ахи лорд демон.
Ахи Jan сохранить Sur мужской Муна.
Kyte Ахи Пай АКН.
Джахи был поднят сказал Kyte.
Еты Kity Kryhi Hor.
Skhin не глаза к доходу та е.
Бава Jaywad быть Tywad доход.
Высшее доход Нанака Sacha сна.
Джай Boluvigrh Ака.
Та написана Gavara Гавар-Да, сэр. || 26 ||

Так что ставка дома спать Keha Keha JIT книга Smaly Srb.
Нада обусловлена ​​Wavanhary многих Asnkha Kyte.
сказал Kyte Kyte Gavnhary мелодия сладко-о-ун.
Тем не менее, те воды Basntr Гава Gavhi Tuhno King Du-арийская религия.
Записывающие головки должны написать Gavhi Gupt Vichary дхарам.
Сохан Деви всегда Swary Gavhi Oeser Бирма.
Deviti ближайшие и Батай IDSN Naalaya Gavhi скорость.
Сиддха самадхи Vichary хранится внутри села Gavhi.
Сати отважная село Sntoki Kraray Gavhi.
Сельский священник Prhn Rkisr фьючерсы Naalaya Кувшин Кувшин.
Манмохан Surga Gavhi заклинатель ближайшие Mac золь-E-депо.
Вице-доход деревни Ратан ваш ATST Naalaya Tirath.
Йод Gavhi mahabal сура Чары Gavhi история.
Совет должен быть раздел Vrbnda Dhary Gavhi.
Бхагат-е Tudhuno Gavhi, из которого вы Rsaly RTY ТУД Bhavana.
Hor Kyte ближайшие село Нанака Vichary Ava может не плоским.
Сон-э сон-E не всегда верно Saatchi Sacha Сахиб-E.
Состав Jasi-доход, который также делается Хоси-е.
Hussy Hussy налоговой Jinxi Бхатти в мать-э-Джин вице-Е.
Добавлено в туалет Kita Veka, делающего джайв пришел-е истца.
К этому следует добавить, не заказы Бава сон-е-е кресло.
Так Patisahu Саа Patisahib Нанака живет король-E. || 27 ||

Пэт Стыд-на мешок йогурта выбриты Сантокх Bibhut Krhi.
Некоторые е-переходный возраст гаджет Kintha пилы Prtit ступенька.
Sgl крыло Джамаат-покорила сердца пробудился победу.
Тиса заповедь заказов.
Анил Ада Anad Anahata Уэс Кувшин Кувшин Eko. || 28 ||

Обслуживание хранение е-пошел-на-разрушающих сокращающейся над Vajeh.
Avra Саад Rida Проверенная, чтобы быть compatibili вам Нати Натхо.
Sanjog Vijog Du доходом автомобиля Claveh Leky часть Avhi.
Тиса заповедь заказов.
Анил Ада Anad Anahata Уэс Кувшин Кувшин Eko. || 29 ||

приходят V-три-Унисон мать-е Парван гаджет учеников.
Bhandari Ик Ик Ик ла доходом Diban мирское.
В дополнение к Зив Зив Бава TV Каирн Фурман HOVA.
О Veka Ona не Ndr Ava Ahu Vidan Бхута.
Тиса заповедь заказов.
Анил Ада Anad Anahata Уэс Кувшин Кувшин Eko. || 30 ||

С низким уровнем доходов, с низким уровнем доходов казначейства поза.
Take-е ближайшие мудрый унисон, так что KIC.
Создатель Veka делает.
истинный автомобиль SCY Нанака.
Тиса заповедь заказов.
Анил Ада Anad Anahata Уэс Кувшин Кувшин Eko. || 31 ||

Du Ик Hohi Jibu миллионов миллионов миллионов Хоув ः Вайс.
Aki только Джагадиш Garha млн.
Пэт Pvrhi прямоугольник прохожий пришел пришел-доход Ikis CDAI.
Acas горло прослушивания бета-E Rees.
Take-е-O Nanak Ndri Kurhi Kurha Тайса. || 32 ||

Нах Ак ँ скрытые тяги тяги.
Mangan, не громко, не громко ведьма.
Нах смерть, ни жизнь громко громко.
Тир акцент секретный груз ум.
Ходила-не настаивать на идее фунта стерлингов.
Cuta акцент Jugti мир.
Сна руки JOD Veka налог на прибыль.
Лучше не с низким уровнем дохода Нанака. || 33 ||

Рати Рути Thiti мудр.
Ветер воды Агни инферно. Добавлено бить Witch Земли Rakhi дхарам лет. Добавлен в мир Witch G-цвета. Бесконечное число трех имен.
работники Доходы считаются работники.
True True суд вы.
Сохан Titha пять границ.
Nissan Ndri Карам Пава.
Otha найти приготовленную-э-доход.
C-э-быть доходом Нанака Джапа. || 34 ||

Eho Дхарам Дхарам раздел.
Карам Akhu пошел-на п.
Ветер Водный комплекс Mahays Vasntr Kyte Kyte.
Kyte Barmay Garht Grhi цвет, как вице-был кем угодно.
Карам сухопутная-Мер Kyte Kyte Updes Kyti курить.
Kyte Kyte Kyte Совет Тир и луна дней.
Kyte Kyte Kyte Натха Devi Уэс доказали Mercury.
Kyte Kyte Kyte Ротанг Дев Smund монстр Mun.
Kyte падение пришел пришел поесть Kyti Kyti Nrind.
Quid не конец слуга Нанак Kyti Kyte. || 35 ||

На пошел-пошел-на участке Prcnd Мех.
Бинод код Titha над наслаждаться.
Стыд как сегмент продолжается.
Titha Grht Grhi-AI очень Anoop.
Джахи не седло пришел пришел та горло.
В противном случае известный как Pcuta Jay-дохода позади.
Titha Grhi не ум-е Сурат ветер.
Titha Grhi прямая забота о Суре-е. || 36 ||

Карам вонзил блок из.
Titha не е Hor Hor.
Шина mahabal Titha Йод.
Мех был набегающего упакованы три прихода.
Информация о Titha мест Сита славу.
Джахи не Kthnai, как Ta.
тревога Jahi в Mreh Thagy нет.
Многие, кто Vasai Ram Информация о сердце.
Take-а ВЖ Titha Бхагат.
Наслаждайтесь истинный сон ума доход Krhi.
Правда секция Nirnkar Vasai.
Надер Нихал Veka налог.
Titha раздел Vrbnd доска.
Hail конечному пользователю или заканчиваться на всех.
Ло-ло-размер Titha.
Зив Зив Hukam TV Tiv автомобиля.
Veka идея так или иначе.
Нанак Сар Ktna Krrha. || 37 ||

Jat Pahara R терпеливо слушал.
Не привлекайте Veda слона-R.
RT-та-о Tap о кхала AGN.
T-O щит под разоблачить нектара.
Mint-O Шабад список Grhi.
Карам из трех автомобилей-о NDR.
Нанак Нихал Nadri NDR. || 38 ||

Слок.

Ветер Гуру Dhart Махат мать пила.
E-да-да-дю-доход день-ночь-е приходить мир Kela Sgl.
Chang-The-плохо-The-э-э ближайшие ближайшие Waca Hdur Дхарам.
Апо персонала для создания, Nerha прочь.
Имя Jeannie э-йогурт пришел пришел-доход мускатный нрав.
Чистка пропустил Главная Ujly Kyti Нанака фиксированы. || 1 ||


Перевод песни добавил: Аноним

Исправить перевод песни

Поделитесь переводом песни: