Текст песни
Karen Matheson - Luadh An Toraidh


Uair a bha an tir mar fhàsach,
cha robh bròg a thogadh danns ann,
‘s gann am beul a sheinneadh duan ann,
smior an dream mar ath-sgal tuamach.

Creid ar nàimhdean is an cumhachd,
iad a dh’iarr ar muchadh buileach;
ann an lagh is ann am foghlam,
dhiùlt iad dhuinn ar cliù ’s ar còirean

Seòlta mar a chaidh ar mealladh
gu bhi measadh faoin ar teanga
gus an robh i cnàmhte ’s anfhann,
an impis a bhi suaint san anairt -

Thog sinn strì ’s cha b’ann le fòirneart
ach le fonn is ruighl’ is òran
Cha b’e caismeachd tromh na sràide
ach tromh a buadhan grinn, a Ghàidhlig.

Seinn is seinn, O seinn a nàbaidh, mireadh chasan, o hi
seinn as ùr i, ar seann chànan, binneas bhilean, o ho

Перевод текста песни
Karen Matheson - Luadh An Toraidh


Коровы, когда в стране в качестве прецедента,
с robh обуви выбор danns,
Скудные время'' с Beul в почках играл там,
мозга повторно sgal толпы tuamach.

Верьте в nàimhdean cumhachd,
быть dh'iarr на отключение buileach;
lagh день студента,
отрицал их для нас на cliù "с Waterville

Посылайте chaidh, чтобы привлечь
гу считался языком
И, как robh cnàmhte "с anfhann,
impis который был suaint в anairt -

Взял нас страх 'ы ча было fòirneart
но с Оран мелодию ruighl "
Cha было caismeachd окончательного улице tromh
но tromh buadhan комедия, гэльский.

Играть играть играть nàbaidh O, mireadh пути, о привет
играть в свежем, Шонн Ханан, сладости bhilean, о хо


Добавить / исправить перевод

Поделиться:
По почте:
В блоге:
На форуме: