Текст песни
Karen Matheson - Laoidh Fhearchair Eoghainn

Перевод песни
Karen Matheson - Laoidh Fhearchair Eoghainn

S iomadh fear bòidheach,
‘S an Fhraing air a’ chòmhnard,
Tha’n am parantan brònach
Agus leòinte air an sgàth,
Nach fhaic iad ri’ m beò iad
Gun cruinneachar iad còmhla,
‘ bi Fearchar Beag Eòghainn
‘S an dròbh a-measg chàich.

Gur mòr a bha dhùil àm,
Ri’d fhaicinn ‘s an dùthaich,
Is gàire air do ghnùis,
On dh’fhairich thu cùisean-
Nach tig thu gam ionnsaigh
Bhon dh’fhàillig a’ chùis ort,
Mo bheannachd a-null
Dhan an ùir is bheil thu cnàmh.

‘Se dh’fhàg mi cho cianail,
Bhi cuimhneachadh d’iomhaigh,
Do ghruaidhean bha brèagha,
Agus sgiamhach le càch,
Nach fhaic mi gu siorraidh
Air sàilleabh an dìocail,
Am mòr-fhear ‘gar h-iarraidh
Chuir ceudan gu bàs.
Источник teksty-pesenok.ru

Ach sguiridh an Càisear,
Dha innleachdan gleusda
Tha balaich ‘na dhèidh,
Chuireas e ann an sàs.
Nuair shuidheas na treumhan,
‘S an cinn chuir ri chèile,
Bi litir ‘s a’ phàipear,
‘Ga leughadh ma bhàs.

Ged dh’ fhàg iad an dhiochuimhn’,
Gun fhios dè bu chrìoch dhut,
Chan fhàgar le Dia thu,
Nuair dh’iarrar thu n’àird,
Gun èirich le iomhaigh,
Mar chunna’ mi riamh thu,
Bidh do nàimhdean le fiamh,
A’ toir fianais mu’d bhàs.

Na bithinn-sa dlùth dhut
Nuair thàrr iad ‘gad ionnsaigh
Le gunna nach dùbailt,
Is e ùr na mo làmh,
Bhiodh preasadh air fùdar,
Fo bheugaileid rùisgte,
Mas faicinn thu rùin,
Is do chùl ris an làr.

Много красивых,
Во Франции по горизонтали,
Что их родители грустно
И раненые, потому что,
Они не могут видеть с моим живым
Cruinneachar, что вместе,
Будет ли Маленький Эван Фарквхар
И поехали среди других.

Это было большое время перспектива,
Ri'd увидеть страну,
И улыбка на вашем лице,
В случаях вы чувствовали
Вы не нападать на них
Так как неспособность победить вас,
Мое благословение над
Почва и вы переварить.

Он оставил мне так грустно,
Вспоминая свой профиль
Ваши щеки были красивы,
Харизматичный и с другими,
Я не могу видеть навсегда
Учитывая dìocail,
Большой человек нас хотят
Сотни умерщвлен.
Источник teksty-pesenok.ru

Но Kaiser закончит
Стратегии утонченности
Мальчики после него,
Положенный на место.
При сидячей treumhan,
И руководители вместе взятые,
Это письмо и бумага,
«Читай, если смерть.

Несмотря на то, что они оставили забытый
Это знать, что вы должны закончить,
Там вы безопасное избавление от Бога,
При запросе n'àird,
Взлет профиль,
Видел, как я всегда делаю,
Ваши враги с оттенками,
Для того, чтобы предоставить доказательства ущерба смерти.

Я был закрыть
Когда они выиграли, вы
С пистолетом, что пара,
Это моя новая рука,
Preasadh бы порошок,
Под bheugaileid голым,
Если вы видите, темный,
И обратно на пол.


Перевод песни добавил: Аноним

Исправить перевод песни

Поделитесь переводом песни: