Текст песни
Bëlga - Fizika

Перевод песни
Bëlga - Fizika

Mechanika, mechanika
a fizika testes tana.
Mechanika, mechanika,
keményebb, mint Metallica.
s=v*t
t=s/v
v=s/t
véletlenül sem nagy T.
Az út egyenlő sebesség szer idő.
Mérd meg, hogy a hajad egy év alatt mennyivel nő!
De csak egyenes vonalú egyenletes mozgás
esetére igaz ez a szorzás.
É yo a g 9, 81m/s^2,
feleslegesen ugrálsz, a Föld nem enged téged.
Ki az a Newton? Mi az a Newton?
Eszik, vagy Isaac? Mindjárt mondom
a Voltaire szerint az almás csávó
a tömegeket vonzó erő báró.
Minden test megmarad nyugalomban,
vagy egyenes vonalú egyenletes mozgásban,
mindaddig, míg más test mozgásállapota
ki nem kényszeríti, hogy megváltoztassa.
Ez volt a tehetetlenség törvény.
De ez még hagyján, itt jön az erőtörvény:
A testre ható erő és a test általi gyorsulás
egyenesen arányos. F=m*a
hányadosuk pedig a test tömege.
De mi van, ha én téged most lefejellek?
A hatás-ellenhatás elve lép életbe.
Ugyanannyira kajakra leszek megfejelve.
A testre ható erőket összegezhetjük.
Ez volt a IV. Newton, köszönjük!
De a súly, meg a tömeg nem ugyanaz,
bár a piacon mondják, hogy ugyanaz.
A súly egy erő, mivel nyomom a széket,
a tömegemmel ellenállok például a g-nek.
Meg annak is van súlya, ha mögötted a tömeg,
foci meccsen, tüntetésen
fizikából legyél résen!
Az energia nem vész el, csak átalakul.
Az energiaitalod is általa cool.
Newton menj az úton fel a nyúldombhoz a Plútón
Mennyi lesz a tömege, ha itt 80 kilót nyom?

Te-ermodinamika, te-ermodinamika
A termodinamika első fő tétele,
hogy a testek belső energiájának megváltozása
egyenlő a testtel közölt hőmennyiség
és a testen végzett mechanikai munka összegével,
Sá-lá-lá-lá-lá-lá
Szóval az energia megmaradás tétele ez is.
Ez alapján nincsen örök mozgó.
Szal bármilyen anyag, dolog, test, szerkezet,
ami csak termeli neked az energiát ingyen,
úgy, hogy nem adsz neki semmit,
elindítod, és megy a végtelenségig.
Há' honnan? Há' mibű'?
Max egy párhuzamos univerzumból.
Most csak ez jut eszembe, de akkor meg
abból az univerzumból szedi az energiát, érted.
Szóval lehetetlen ez alapján, na.
Источник teksty-pesenok.ru
Te-ermodinamika.
A termodinamika második fő tétele,
hogy a termikus kölcsönhatások során létre jött
valóságos folyamatok mindig megfordíthatatlanok,
Sá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá, lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá
Szóval nincs az életben olyan gép,
ami hőt von el, és azt veszteség nélkül
100% hatásfokkal leadja, illetve hasznosítja.
Na, már megint lehetetlen az örökmozgó
ezek szerint, metéled? Na.
Te-ermodinamika.
Na, most meg ezt figyeld!
Te-ermodinamika.
A termodinamika harmadik fő tétele,
meg hogy az abszolút zérus fok megközelíthető,
de 100%-ig nem érhető el.
Sá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá
Na, már érted. Te se tudsz teljesen lenyugodni.
Há' hogy hűtesz le valamit teljesen?
-273, 15°C-ra? Há' mivel?
Há' hogy vonod ki az összes hőt belőle?
Nem lehet.

Elektromosság, mágnesesség
így könnyebb, és jobb, töltés, pólus
Az elektromosság a dualizmus egy materiális formája,
de nem úgy, mint a kutyák fekete-fehéren látása.
Mert kétféle töltés van csak:
pozitív, vagy negatív, ami az
ellentétest vonzza, a megegyezőt taszítja.
Majdnem ugyanígy kétféle mágneses pólus van,
ahogyan a Földnek is pont két sarka van.
Csak pólusból az Északi-sarkon van a déli,
a Déli-sarkon meglepő módon az északi.
És fontos, hogy nincs mágneses monopólus,
azaz nincs külön északi és déli pólus.
Az elektromos áram létre hoz mágneses mezőt,
a változó mágneses mező pedig létre hoz elektromos mezőt.
Azt se felejtsd el, ha izzó sort veszel,
sokkal többre mész a párhuzamos kötéssel.
De gondoljunk csak arra,
míg soros kapcsolás esetén az egyes ellenállások adódnak össze,
addig a párhuzamos kapcsolás esetén az ellenállások
reciproka a vezetés adódik össze.
Az Ohm-törvényre egyszer már majdnem utaltam.
De U=R*I
A Coulomb-törvényt is kérdezni fogom, de ezúttal csak skaláris formában.

Végül vegyük át az optikát!
Ez is kérdés lesz a vizsgán.
Sík tükör – periszkóp.
Sík tükör – fürdőszobatükör.
Gömbtükör, homorú:
borotválkozó tükör
Gömbtükör, domború:
visszapillantó tükör.
Lencsék: gyújtó: Mikroszkóp, nagyító,
Kepler-féle távcső, szemüveg, távollátó.
Lencsék: szóró: Szemüveg, közellátó.
Nem bonyolult, egyszerű, nagyítóval rovart ne bánts!
Szorgalminak pedig ajánlom a camera obscurát.
Szevasztok!

Механика, механика
физика будет насыщенный.
Механика, механики,
труднее, чем Metallica.
s = v * т
T = S / v
v = s / т
Не случайно большой Т.
Дорога равно кратной скоростью времени.
Мера ваши волосы растут гораздо за один год!
Но только прямолинейное равномерное движение
Это верно в случае умножения.
Например 9 лет, 81м / с ^ 2,
излишне прыжки, Земля не будет препятствовать вам.
Кто Ньютон? Что такое Ньютон?
Есть или Исаак? Я вам скажу,
По словам Вольтера, парень с яблоком
Барон видимость силы.
Каждое тело остается в состоянии покоя,
или прямолинейное равномерное движение,
до другого физического состояния
она не заставит вас изменить.
Это был закон инерции.
Но это не оставит меня, здесь приходит закон сила:
Ускорение силы тела и тело путем
прямо пропорционально. F = М *
и их отношение массы тела.
Но что, если я просто lefejellek вы?
Принцип действия и реакции вступит в силу.
Я настолько проникся же байдарке.
Силы тела суммируются.
Это был IV. Ньютон, спасибо!
Но вес, вес не то же самое,
Несмотря на то, что рынок, как говорят, то же самое.
Вес является силой, поскольку они держат стул
толпа, как я стою против моего G.
Она также имеет вес толпы позади вас,
футбольный матч демонстраций
Будьте готовы физика!
Энергия не теряется, только трансформировал.
Наша энергия это круто.
Ньютон идти по дороге в nyúldombhoz на Плутоне
Сколько веса, когда это 80 фунтов?

Вы ermodinamika-вы-ermodinamika
первый закон термодинамики людей,
что изменение внутренней энергии тел
равно количеству тепла, отдаваемого телом
механическая работа на теле, и количество,
Са-ла-ла-ла-ла-ла
Так что экономия энергии делает его.
Исходя из этого, нет вечного двигателя.
Запуск любого материала вещь, строение тела,
который только производить энергию для вас бесплатно,
так что вы не даете ему ничего,
вы начинаете и продолжаться вечно.
BR 'от? BR 'Mibu'?
До параллельной вселенной.
Теперь он просто приходит на ум, но тогда вы
принимать энергию из Вселенной, вы знаете.
Так что это невозможно, что основа, па.
Источник teksty-pesenok.ru
Te-ermodinamika.
Второй основной закон термодинамики,
что во время термического взаимодействия установлено
реальные процессы всегда необратимы,
Са-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
Так что жизнь не машина
который поглощает тепло, и без потерь
100% КПД, передает или эксплойты.
Теперь, в очередной раз невозможность вечного двигателя
соответственно, Лапша? Na.
Te-ermodinamika.
Теперь это смотреть!
Te-ermodinamika.
третий закон термодинамики людей,
при абсолютном нуле градусов доступных
но это не 100% доступны.
Са-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
Теперь вы понимаете. Вы не успокоится полностью.
BR 'hűtesz вниз к чему-то полностью?
-273, 15 ° C? Если это "что?
BR 'буксировать тепла всего этого?
Я не могу.

Электричество, магнетизм
что делает его легче и лучше полюса зарядки
Электричество является одной материальной форме дуализма,
но не любят собак в черно-белом видении.
Потому что есть только два типа заряда:
положительным или отрицательным,
противоположно привлекать, отталкивать одинаковые.
Почти те же самые два магнитных полюса;
Земли именно так, два угла.
Только Арктический полюс на юг,
Удивительно, но Южный полюс на севере.
И, что немаловажно, нет магнитных монополей,
т.е. не отдельный северный и южный полюса.
Электрический ток для создания магнитного поля,
переменное магнитное поле и создает электрическое поле.
Также имейте в виду, когда вы покупаете горячей линии
гораздо больше, чем собирается параллельного соединения.
Но только подумайте,
в то время как для последовательного соединения сложить отдельные резисторы,
в то время как в случае параллельного соединения резисторов
взаимные вождения складываются.
Закон Ома почти сразу намекал.
Но U = R * I
Я также буду просить закон Кулона, но на этот раз только скалярная форма.

И, наконец, давайте идти на объектив!
Это вопрос будет на экзамене.
Плоское зеркало - перископ.
Плоское зеркало - зеркало в ванной.
Зеркало сферическое вогнутое:
зеркало для бритья
Сферические зеркала, выпуклые:
зеркало заднего вида.
Объективы: фокусное расстояние: микроскоп, увеличительное стекло,
бинокль Кеплера, очки, долго дальновидно.
Линзы: Спрей: очки, близорукий.
Никаких сложных, простых, увеличительное стекло насекомые не не мне больно!
Szorgalminak и рекомендовать камеры обскура.
Привет!


Перевод песни добавил: Аноним

Исправить перевод песни

Поделитесь переводом песни: