Текст песни
Bepi & The Prismas - P.T.Blues

Перевод песни
Bepi & The Prismas - P.T.Blues

La cansù piö bèla de chi che o facc zo mé
Dol sigür lè chèla che go déter ché
O cumpilàt, o timbràt, o firmàt i fuietì
E adès pase zo n posta e mande töt a Roma EUR
Apéna rìe de dét na schìse trì de dré a löss
Chi oter trentasés i è dré chi cöss
Du fonne i è mórte e pò resüscitàde
Denàcc ala fila di racumandàde
An sè n quaranta dét in posta
Che n fa fèsta töt ol dé
Visto che che go nént de fa ma arde n giro
Sirche öna biro per fa zo lindirìs
Ma ntópe n dol có de ü ca li sta mal
Sóta ü bancàl de vulantì zalcc
Ü nóno fò ala cassa al tira zo limpusìbel:
Glo zamò l flesìbel! Dim la mé pensiù!
Un attimo solo che riavviamo il sistema
Intanto compri una mela o il CD di Nek!
An sè n quaranta dét in posta
Источник teksty-pesenok.ru
Che n fa fèsta töt ol dé (töcc i dé)
Òt e quaranta, an sè ché apòsta
E ché n ga rèsta fina a mesdé!
Chèl denàcc a mé l ma fa: So ché
per pagà l canone RAI
Ma l ma gira i tóle perché mé
ga arde a chi oter canài!
Ol pustì al ga fa: A propóset de canài
To farèset mia a cambe co la mé
So convinto ca la sügherà gnè mai
Töta laqua ca lè ndàcia zo n dés dé!
Ntat che n ciciarìna ü tipo col colbàch
Al salta fò da ü sach con dét giacénse a muntù
Öh lü, capo! Spöl mia pasàga n nacc!
Ma oter si macc: so ché da iér ai dù!
Chèl dèla pensiù al pica l bànch co lumbrèla
Coi bulbi n scarsèla che l ga endìt chèl de là
Du bröte ghégne i ria de dét a fa öna rapina
I dis: Madóna, an fàa prima a ndà ala Popolàr!
An sé n quaranta dét in posta

La cansù piö bèla de chi che o facc zo mé
Dol sigür lè chèla che go déter ché
O cumpilàt, o timbràt, o firmàt i fuietì
E adès pase zo n posta e mande töt Roma EUR
Апина - это смерть от рака
Чистое утро и досуг
Du fonne i è mórte e pò resüscitàde
Denàcc ala fila di racumandàde
Смена девиантной записи в posta
Che n fa fèsta töt ol dé
Visto che che go nént de fa ma arde n giro
Сирке ёна биро пер фа ind линдиры
Ma ntópe n dol có de ü ca li sta mal
Sóta ü bancàl de vulantì zalcc
N nóno fò ala cassa al tira zo limpusìbel:
Здорово! Дим ля мэ пенси!
Un attimo solo che riavviamo il sistema
Intanto compri una mela o il CD di Nek!
Смена девиантной записи в posta
Источник teksty-pesenok.ru
Che n fa fèsta töt ol dé (töcc i dé)
Tt e quaranta, sè ché apòsta
E ché n ga rеsta fina a mesdé!
Chèl denàcc a mé l ma fa: Так что
На одного человека canon RAI
Ma l ma gira i tóle perché mé
Ga arde a chi oter canài!
Ol pustì al ga fa: A propóset de canài
Для farèset mia a cambe co la mé
Итак, convinto ca la sügherà gnè mai
Töta laqua ca lè ndàcia zo n dés dé!
Ntat che n ciciarìna ü tipo col colbàch
Al Сальта Fo да ü СЕЙЧ против Det giacénse muntù
О, Лю, капо! Spöl mia pasàga n nacc!
Ma oter si macc: так что ждите меня!
Chèl déla pensiù al pica l bànch co lumbrèla
Coi bulbi n scarsèla che l ga endìt chèl de là
Духовное возрождение и раскаяние в фане рапины
Я: Мадона, примадонна и пополар!
Серийный номер в posta


Перевод песни добавил: Аноним

Исправить перевод песни

Поделитесь переводом песни: