Текст песни
Hayehudim - Od Aron Echad

Перевод песни
Hayehudim - Od Aron Echad

Im yesh metim lemala bashamaim
Az od me'at ani itam
Ma shenish'ar lakachat beinataim
Harbe avir velehotsi ashan
Lamrot hakol adain mekava she
Ma shehaya be'etsem lo nigmar
Vemi Ani
Kshehaguf baadama nishar

Anashim otsmim et ha'eynaim
Venirdamim ki me'uchar
Ma shenishar lenasot ki beinataim
Ani era mehashavua she'avar
Ve'im ani mikan sof sof holechet
ma shehaya be'etsem lo nigmar
Hakol Zmani
Kshehaguf baadama nishar.

Источник teksty-pesenok.ru
Ani roa oto hakol achshav beseder
Ulai gam hu poched lihyot levad
Rak lehavin oto shave' et kol hasevel
keday livnot gam bishvili od aron echad.

Im hachayim mitchlakim etsli leshnaim
Hachelek harishon nigmar mizman
Ma shenishar lekavot shebenataim
Hu yistapek bema sheyesh lo sham
Veim ani beAmsterdam holech
Vema sheroim misham lo roim mikan
Kama zmani
Vekama she'ani katan.

Ani roa oto hakol achshav beseder
Ulai gam hu poched lihyot levad
Rak lehavin oto shave' et kol hasevel
keday livnot gam bishvili od aron echad.

Im Еш metim lemala bashamaim
Az Ани ОД me'at Itam
Ма shenish'ar lakachat beinataim
Harbe Авир velehotsi Ашан
Lamrot hakol adain она mekava
Ма вот shehaya be'etsem nigmar
Ани Vemi
Kshehaguf baadama Nishar

Anashim otsmim др. ha'eynaim
Ги Venirdamim me'uchar
Ма Ки shenishar lenasot beinataim
Ани эпохи she'avar mehashavua
Ve'im Ани Mikan holechet Соф Соф
М. Ло shehaya be'etsem nigmar
Hakol Zmani
Kshehaguf baadama Nishar.

Источник teksty-pesenok.ru
Ани РА Авто hakol beseder Achshav
Улая гамма Ху poched lihyot levad
Полки lehavin Авто-бритья "и др. кол hasevel
keday livnot bishvili гамма ОД Арон Эхад.

Im etsli hachayim mitchlakim leshnaim
Hachelek Ришон nigmar mizman
Ма shenishar lekavot shebenataim
Ху yistapek Bema sheyesh вот обман
Ани Veim beAmsterdam holech
Вима sheroim misham roim вот Mikan
Кама zmani
Vekama she'ani Катан.

Ани РА Авто hakol beseder Achshav
Улая гамма Ху poched lihyot levad
Полки lehavin Авто-бритья "и др. кол hasevel
keday livnot bishvili гамма ОД Арон Эхад.


Перевод песни добавил: Аноним

Исправить перевод песни

Поделитесь переводом песни: