Текст песни
Nina Hagen - Sankirtana!

Перевод песни
Nina Hagen - Sankirtana!

Refrain:
Shri Haidakhandi, Haidakhandi, Haidakhandi bol
Ishwara sata chita ananda bol
Shri Samba Sadashiva Samba Sadashiva Samba Sada Shiva bol
Palaka preraka jaga pati bol
Jaia Jaia Haidakhanda bihari
Jaga kalyana hetu avatari
Shri Haidakhandi . . . . . . . . . .
Tuma hi ho mama Sadaguru deva
Alakha agochara Shiva mahadeva
Shri Haidakhandi . . . . . . . . . .
Parama dayamaya hridaya tumharo
Sharana gata ko shigrah uvaro
Shri Haidakhandi . . . . . . . . . .
Kona so kashta munindra hai jaga main
Durna na hoya daya se china main
Shri Haidakhandi . . . . . . . . . .
Bolata vachana sada bhayahari
Baba manasa phalai tum hari
Shri Haidakhandi . . . . . . . . . .
Mangala bhawana amangala Hari
Prabhu tere charana kamala bali Hari
Shri Haidakhandi . . . . . . . . . .
Mirdu bhashi muni parama udara
Bodha vakya hai gyana ko sara
Shri Haidakhandi . . . . . . . . . .
Satya sanatana dharma udara
Gyana nihita suchi karma uchara
Shri Haidakhandi . . . . . . . . . .
Sabahi swadharma shreyakara data
Dvesha ghrina nahin dharma kahata
Shri Haidakhandi . . . . . . . . . .
Prema saralata sata yuta bhrata
Yahi dharma manava sukha data
Shri Haidakhandi . . . . . . . . . .
Nama bhajo hiya shodho bhai
Prabhu abyantara baithyo ai
Shri Haidakhandi . . . . . . . . . .
Источник teksty-pesenok.ru
Antara hridaya shudha Shiva vasa
Pahi chanahun taji agya durasa
Shri Haidakhandi . . . . . . . . . . .
Saba guna sagara santa mahana
Adi anta jehi kahu na jana
Shri Haidakhandi . . . . . . . . . .
Haidakhanda vichitra hai dhama
Pavana amita sukhada vishrama
Shri Haidakhandi . . . . . . . . . .
Gautama ganga garajata nish dina
Sidha surasura ara chata anudin
Shri Haidakhandi . . . . . . . . . . .
Shri Kailasha shikhara ki shobha
Dakata hiya mana upa jata lobha
Shri Haidakhandi . . . . . . . . . . .
Tehi giri tala eka ramaya guha hai
Shruti pratipadya guha hi maha hai
Shri Haidakhandi . . . . . . . . . .
Vana mriga viharata kanana manhin
Baira paraspara sakala bhulahin
Shri Haidakhandi . . . . . . . . . . .
Prabhu jaba se yahan kinhe nivasa
Nandana vana manon lagata udasa
Shri Haidakhandi . . . . . . . . . . .
Dhanya dhanya yaha tirtha hamara
Jahan sachala Shiva karata vihara
Shri Haidakhandi . . . . . . . . . .
Daya drishti kara dehu charana rati
Ana upaya na pavu vimala mati
Shri Haidakhandi . . . . . . . . . .
Aba prabhu kripa karo ehi bhanti
Saba taja bhajana karun dina rati
Shri Haidakhandi . . . . . . . . . .
*Amba Amba jaia jagadamba
*Sarva rupa eka tunhi Amba............(4 х)
Shri Haidakhandi . ..
Bhole Baba Ki . . . . . . . . Jai
Bhole Baba Ki . . . . . . . . Jai
Bhole Baba Ki . . . . . . . . Jai

Припев:
Шри Haidakhandi, Haidakhandi, Haidakhandi бол
Sata Читинской области Ишвара является бол
Шри Samba Samba Садашива Садашива Samba Сада Шива бол
Бол разводятся preraka охоты
Jaia Jaia Haidakhanda Бихари
Jaga Кальяна хету avatari
Шри Haidakhandi. . . . . . . . . .
Отправить привет хо Sadaguru мать Дева
Алаха agochara Шива Махадева
Шри Haidakhandi. . . . . . . . . .
Стерильные dayamaya хридайя tumharo
Шарана Гата ко shigrah Vivaro
Шри Haidakhandi. . . . . . . . . .
Kona таким живым къща munindra основная охота
Durna и Хойя дайа себе Китай Главная
Шри Haidakhandi. . . . . . . . . .
Болата vachana сада bhayahari
Отец Манаса phalai квантовой тепла
Шри Haidakhandi. . . . . . . . . .
Хари Мангала amangala Bhawana
Прабху Камала, но Tere Disco тропики
Шри Haidakhandi. . . . . . . . . .
Урду bhashi муни стерильным языком
Bodha жизни вакйа Гьяна ко потери
Шри Haidakhandi. . . . . . . . . .
Сатья Санатана Дхармы Madara
Гьяна nihita сучи кармы uchara
Шри Haidakhandi. . . . . . . . . .
Получать кто-то swadharma shreyakara данных
Dvesha ghrina Nahin дхармы kahata
Шри Haidakhandi. . . . . . . . . .
Према saralata Sata Juttah bhrata
Yahi дхармы сукха манава данных
Шри Haidakhandi. . . . . . . . . .
Hiya bhajo Нама Бхаи shodho
Прабху abyantara baithyo ай
Шри Haidakhandi. . . . . . . . . .
Источник teksty-pesenok.ru
Antara хридайя shudha Шива сосуды
Pahi chanahun корону AGYA durasa
Шри Haidakhandi. . . . . . . . . . .
Саба протеста Санта делает Usagara
Ади принять jehi Каху вчера
Шри Haidakhandi. . . . . . . . . .
Haidakhanda жизни vichitra дхама
Vana Амита сукхада vishrama
Шри Haidakhandi. . . . . . . . . .
Гаутама Ганга garajata Ниш Диной
Sidha surasura Ара гул anudin
Шри Haidakhandi. . . . . . . . . . .
Шри Kailasha Shikhara ки Shobha
Hiya Dakata маны свою очередь Mjata лобха
Шри Haidakhandi. . . . . . . . . . .
Tehi печи тала копье акров органического Ramaya
Шрути pratipadya копья привет маха жив
Шри Haidakhandi. . . . . . . . . .
Vana Риге viharata Ханаан manhin
Баира paraspara Sakala bhulahin
Шри Haidakhandi. . . . . . . . . . .
Прабху Jabber себе yahan Jinhe ниваса
Nandana Даса используется для Манон Lagata
Шри Haidakhandi. . . . . . . . . . .
Dhanya дханйа Myaha вы Ара Тиртха
Джахан sachala Хара Шива карт
Шри Haidakhandi. . . . . . . . . .
Дискотека dehu кара дайа дришти Рати
Ana папайи и pavu Махли Mati
Шри Haidakhandi. . . . . . . . . .
Аба прабху крипа Echi сборов bhanti
Семь упомянутых бхаджан Карун Дина Рати
Шри Haidakhandi. . . . . . . . . .
* Амба Amba Jaia jagadamba
* Сарва эка рупа tunhi Amba ............ (4 х)
Шри Haidakhandi. ..
Bhole Ги Отца. . . . . . . . Jai
Bhole Ги Отца. . . . . . . . Jai
Bhole Ги Отца. . . . . . . . Jai


Перевод песни добавил: Аноним

Исправить перевод песни

Поделитесь переводом песни: