Текст песни Неизвестный исполнитель - Ди щауэм къишауэ

Ди щауэм къишауэ, ди гуф1эгъуэр шэщ1ауэ
1эгур ину мэлъалъэ уей
Нэчыхьытхыр къэсауэ, нэхъыжьыф1хэр тэджауэ
Насыпит1ыр зэпащ1э уей

Ежьу:
Ф1эт лъагэу махъсымэр, нэхъыжьхэр мэхъуахъуэ
Щ1алэгъуалэр феда1уэт уей
Псэр щ1эгуф1эр, гуф1эгъуэр дизэхуэдэщ
Фыкъеблагъэ ди джэгум уей

Источник teksty-pesenok.ru
Дыгъэр уэгум ик1ауэ, щ1алэ гупыр тэджауэ
Нысэр унэ идошэ уей
Лъапэ махуэ къихьауэ, лъабжьэ быдэ щищ1ауэ
Тхуэмахуэну сохъуахъуэр уей

Хьэбли жыли доджэгур, зэ1ухащи ди джэгур
Зевгъэ1этыт пшынэбзэм уей
Къыдашауэ гуащэшхуэр, феуэт 1эгум жылэшхуэр
Тхьэм къыпищэ махуэшхуэм уей

Нэхъыжьхэр вгъэлъап1эу, лъэпкъ гъэбагъуэ тхуэхъуну
Щ1эблэ дахэр фи1эну уей


Текст песни добавил: Аноним

Исправить текст песни

Поделитесь текстом песни: